Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies!

Lepojamies

Lepojamies 2016!

Aizstāvētie promocijas darbi

Inga Jansone, Dr.agr., promocijas darbs "Ziemāju labības kā izejviela atjaunojamās enerģijas ieguvei Latvijā" (aizstāvēšanas datums 18.03.2016.). Darba zinātniskā vadītāja Dr.agr. Zinta Gaile (Lauksaimniecības fakultāte). 

Līga Vilka, Dr.agr., promocijas darbs "Lielogu dzērveņu ogu puves un to ierosinātāji Latvijā" (aizstāvēšanas datums 25.08.2016). Darba zinātniskā vadītāja Dr. biol. Biruta Bankina (Lauksaimniecības fakultāte).

Dace Smiltiņa, Dr.agr., promocijas darbs "Latvijā audzēto slaucamo govju piena proteīna selekcijas molekulāri ģenētiskais nodrošinājums" (aizstāvēšanas datums 25.11.2016.). Darba zinātniskais vadītājs Dr,agr. Ziedonis Grīslis (Lauksaimniecības fakultātes), darba zinātniskā konsultante Dr.agr. Rita Sarma (Lauku atbalsta dienests, ES tiešo maksājumu departamens).

Baiba Lāce, Dr.agr.promocijas darbs "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbieru – kadiķu rūsu (ier. Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter) un integrētās augu aizsardzības iespējas slimības ierobežošanā" (aizstāvēšanas datums 29.12.2016.). Darba zinātniskā vadītāja Dr. biol. Biruta Bankina (Lauksaimniecības fakultāte), darba zinātniskā vadītāja PhD Inga Moročko-Bičevska (Dārzkopības institūts).

Vārdisko balvu ieguvēji un stipendiāti
Katrīne-Luīze Ozoliņa, 4. kursa studente (ciltslietu zootehniķis) Lauksaimniecības fakultātes Paula Lejiņa vārdiskās balvas ieguvēja.
Lāsma Lapiņa, 4. kursa studente (lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja spec.) Lauksaimniecības fakultātes Jāņa Berga vārdiskās balvas ieguvēja.
Terēza Stanka, 4. kursa studente (agronoms ar spec. laukkopībā.), saņēmusi Latvijas Agronomu biedrības stipendiju.
Elīza Ilze Malceniece, 1. kursa studente (agronoms ar spec. dārzkopībā), Artūra un Ērikas Gerhardu stipendijas ieguvēja.

Atzinības raksts
Merabs Katamadze, LLU Mācību saimniecības "Pēterlauki" direktoram Mg.agr., ZM Atzinības raksts par ieguldījumu mācību bāzes attīstībā, pilnveidē un jauno speciālistu izglītošanā. 

Lepojamies 2015!

LF profesoram emeritus Dr.agr. Andrim Bērziņam piešķirta Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību", 13.11.2015. (informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-pasniedz-apbalvojumus-par-nozimigu-i?id=4994).

LF vadošajiem pētniekiem Ziedonim Grīslim Dr. agr., Antonam Ružam Dr. habil. agr. un profesorei Inārai Turkai Dr. habil. agr. piešķirts Valsts emeritētā zinātnieka nosaukums.

Dr.agr. Dainim Lapiņam piešķirts IV šķiras Atzinības krusts. Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā.

Dr.biol., Dr.habil.agr. Inārai Turkai ir piešķirta Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs par zinātniskiem pētījumiem un publikācijām lauksaimniecības kultūraugu aizsardzībā no 1974. līdz 2014. gadam. LZA pirmā prezidenta vārdā nosaukto balvu kopš 1994. gada piešķir lauksaimniecības zinātniekiem par fundamentāliem pētījumiem.

Aizstāvētie promocijas darbi

Liena Poiša, Dr.agr., promoc. darbs "Sējas kaņepju un miežabrāļa produktivitātes un kvalitātes rādītāju izvērtējums cietā biokurināmā ieguvei" (aizstāvēšana datums 11.12.2015.), promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.agr., prof. Aleksandrs Adamovičs (Lauksaimniecības fakultāte)

Arturs Stalažs, Dr.agr., promoc. darbs "Jāņogu ģints augiem kaitīgo Cecidophyopsis ģints pumpurērču sugu sastāvs, izplatība un saistība ar saimniekaugiem Latvijā" (aizstāvēšanas datums 30.10.2015.), promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.agr. Ināra Turka (Lauksaimniecības fakultāte), zinātniskais konsultants PhD Inga Moročko-Bičevska (Latvijas valsts augļkopības institūts).

Valda Laugale, Dr.agr., promoc. darbs "Agrotehnoloģisko faktoru ietekme uz zemeņu ražošanas periodu lauka apstākļos" (aizstāvēšanas datums 29.05.2015.), promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr. biol. Sarmīte Strautina (Latvijas Valsts augļkopības institūts), asoc. prof. Dr. agr. Kaspars Kampus (LLU Lauksaimniecības fakultāte).

Vārdisko balvu ieguvēji un stipendiāti

Lāsma Lapiņa, 3. kursa studente (lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja spec.), saņēmusi Latvijas Agronomu biedrības stipendiju.
Agita Medne, 3. kursa studente (lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja spec.), saņēmusi Latvijas Agronomu biedrības Jāņa Ausekļa balvu.

Video materiāli par Latvijas Lauksaimniecību

Mēs - par Latvijas lauksaimiecību (gaļas liellopu audzēšana)

Mēs - par Latvijas lauksaimniecību (dārzkopība)

Mēs - par Latvijas lauksaimniecību (piensaimniecība)

Mēs - par Latvijas lauksaimniecību

Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā

Lepojamies 2014!

Dzidra Kreišmane, Dr.agr., asoc.profesore, saņēma Ministru kabineta Atzinības rakstu "Par ieguldījumu augkopības nozares attīstībā, aktīvu pedagoģisko, sabiedrisko, zinātnisko darbību un izcilu devumu jauno speciālistu sagatavošanā"
Dainis Lapiņš, Dr.agr., profesors, apbalvots ar Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu – medaļu "Par centību"
Biruta Bankina, Dr.biol., profesore, ievēlēta Latvijas Zinātņu akadēmijā par korespondētājlocekli

Aizstāvētie promocijas darbi

Diāna RuskaDr. agr., promocijas darbs "Kopproteīna un urīnvielas satura dinamika slaucamo govju pienā". 
Darba zinātniskā vadītāja Dr.agr. asoc. profesore Daina Jonkus
Ilze Grāvīte, Dr.agr., promocijas darbs "Dažādu faktoru ietekme uz plūmju (Prunus domestica L.) augšanu 
un attīstību, ražu un augļu kvalitāti". Darba zinātniskais vadītājs Dr.agr. asoc. profesors Mintauts Āboliņš

Konkursu laureāti

Jemeļjanovs A., Kairiša D., Sprūžs J., Vītiņa Ī., Krastiņa V., Zītare I., Jansons I., Paeglītis D., Ošmane B., Konošonoka I.H., 
Šterna V., Zutis J., Dubļinskis J., Bērziņš A., Terentjeva M., Ceriņa S., Proškina L., Liepiņa S., Ikauniece D., Strazdiņa V.,
Lujāne B., Aņenkova R., Vjaževiča V., Vaska D. ar darbu "Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums" atzīts par
laureātu konkursā  "Sējējs - 2014" nominācijā "Zinātne lauku attīstībā" 
Jānis Gailis 
ieguva 1. vietu un Atzinības rakstu Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas doktorantu – jauno 
zinātnieku konkursā. Tēma: "Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības elementi kviešu sējumos". 
Darba izstrādes vieta: LLU LF Augsnes un augu zinātņu institūts. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.habil.agr. Ināra Turka

Stipendiāti

Artūrs Katamadze, 3. kursa students (laukkopības virziens), ieguvis Latvijas Agronomu biedrības stipendiju
Zanda Jēgermane, 1. kursa studente (dārzkopības virziens), ieguvusi Jelgavas novada pašvaldības stipendiju
Jānis Gailis, LF lektors, ieguvis Latvijas Agronomu biedrības Ārzemju nodaļas stipendiju

Sasniegumi sportā

3. vieta pirmkursnieku sacensībās vīriešu konkurencē
3. vieta pirmkursnieku sacensībās sieviešu konkurencē

Zinātniskais sasniegums 2014

Teorētiskajās zinātnēs atzinību guvis LLU pētījums, kurā izpētītas ziemāju labību un ziemas rapša slimību attīstības īpatnības un to izplatības likumsakarības Latvijas apstākļos, izstrādātas rekomendācijas vidi saudzējošai un  ilgtspējīgai slimību ierobežošanas sistēmai. To veikuši autoru kolektīvs Dr.biol. Birutas Bankinas vadībā (LLU Lauksaimniecībasfakultāte un MPS "Vecauce", Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas augu aizsardzības pētniecības centrs, Valsts augu aizsardzības dienests). Informācija LZA mājas lapā.

Grāmatas 2014

Lauksaimiecības fakultātes mācībspēku grāmatas, izmantojamas arī kā mācību grāmatas atbilstošā studiju kursā

 trifelu.jpeg      Ziemaju labibas.jpeg

1. Balode A. (2014). Trifeļu audzēšana. Rīga: SIA Burtene. 191 lpp.
2. Bankina B., Gaile Z. (2014). Ziemāju labības un to slimības. Jelgava: LLU. 104 lpp.

Studiju materiāli 2014

Lauksaimiecības fakultātes mācībspēku grāmatas, izmantojamas arī kā studiju materiāli atbilstošā studiju kursā

 Lauku kulturaugu.jpeg      Nākotnes.jpeg

1. Kārkliņš A., Ruža A. (2013). Lauku kultūraugu mēslošanas normatīvi. Jelgava: LLU. 55 lpp.
2. Alberts M., Kreišmane Dz., Grīnbergs U., Zotovs V., Tikuma B., Jēkabsons V., Veselis N., Dzērve A., Kaņeps J., 
Brikmane L. (2013). Nākotnes precīzās saimniekošanas tehnoloģijas Latvijas laukiem. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija. 272 lpp.

Elektroniskie studiju materiāli 2014

Lauksaimiecības fakultātes mācībspēku studiju materiāli elektroniskā veidā

 Handbook_Ina2014.jpg  Praktikums_en_lv_Biruta uc.jpg

1. Handbook with protocols for nodule sampling, rhizobia isolation, poliphasic characterizationm evolution of BNF efficiency, 
competiveness and persistence
 (2014). Ed by G. Marques, A.P. Tampakaki, I. Alsina. Enhancing of legumes growing in Europe
through sustainable cropping for protein supply for food and feed: FP7 Research Project No. 613781. 1st version, June 2014.
Lead Beneficiaries: UTAD, LLU and AUA. 73 p.
2. Bankina B., Bimšteine G. (2014). Praktikums Vispārējā augu pataloģijā. Jelgava: LLU. 25 lpp.
3. Bankina B., Bimšteine G. (2014). Exercises in Basic Plant Patology. Jelgava: LLU. 28 p.