Pārlekt uz galveno saturu

Līdzsvarota lauksaimniecība 2020

Līdzsvarota lauksiamniecība 2019

Aicinām visu lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un topošos lauksaimniecības speciālistus.

Konference notiks 2020. gada 20. februārī LLU telpās Lielā ielā 2, Jelgavā.

Konferences mērķis - popularizēt jaunākās zinātnes atziņas un praktisko pieredzi laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs.

Konferences laikā notiks plenārsēde par biozinātnes ilgtspējīgas attīstības iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās par nozarei aktuālajiem jautājumiem. Pils telpās  būs izvietoti stenda ziņojumi.

 

Šogad konference veltīta augu veselības gadam. Tās laikā notiks plenārsēde par biozinātnes ilgtspējīgas attīstības iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās par nozarei aktuālajiem jautājumiem. Pils telpās būs izvietoti stenda referāti.

 

 

Konferences DARBA KĀRTĪBA.

 

 

Svarīgie datumi:

Pieteikšanās: līdz 31.01.2020. 

Raksta kopsavilkuma (tēzes) iesniegšana: līdz 17.01.2020. 

Rakstu iesniegšana: 21.02.2020.

 

Aizpildītu reģistrācijas formu, kopsavilkumu un manuskriptu sūtīt elektroniskā formā uz: renate.sanzarevska@llu.lv. 

 

Stenda ziņojumu izmēri: ne platāku par 84 cm, ne augstāku par 118 cm (A0 izmērs).

 

Dalības maksa:

- līdz 10.02.2020. - EUR 30.00 (maksā iekļauta dalība konferencē, konferences Tēžu krājums, kopsavilkuma un raksta publicēšana vienam no autoru grupas);

- pēc 10.02.2020. - EUR 35.00 (maksā iekļauta dalība konferencē, konferences Tēžu krājums, kopsavilkuma un raksta publicēšana vienam no autoru grupas);

- dalība konferencē - EUR 15.00 (maksā iekļauta dalība konferencē un konferences Tēžu krājums);

- konferences vakariņas - EUR 10.00

 

 

Rekvizīti:
Nodibinājums „Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds „JELGAVAS PILS””
Reģ. Nr. 40008056854
Lielā ielā 2, Jelgavā, LV-3001
AS „SEB banka” Jelgavas filiāle

UNLALV2X
Konts: LV68UNLA0050000109722

Maksājot no personīgiem līdzekļiem lūgums summu ieskaitīt kā ziedojumu. 

Rakstu krājums būs pieejams tikai digitālā veidā LLU portālā, drukātā veidā būs konferences TĒZES.

Iepriekšējo gadu rakstu krājumi ir ievietoti CAB Abstracts un AGRIS datu bāzēs, kā arī apraksts un tiešsaistes adrese ir iekļauti LLU bibliotēkā datu bāzēs.

 

Konferences sekretariāts

Dzidra Kreišmane (vadītāja). Lielā iela 2 (Pilī), 229.telpa. Tel. nr.: 29431756, 63005629; E-pasts: dzidra.kreismane@llu.lv (informācija par konferences norisi, dalības maksu, tēžu un rakstu krājuma sagatavošanu)

Renāte Sanžarevska (sekretāre). Tel. nr. 63005632.
 

Iepriekšējo gadu zinātniski prakstiskās konferences rakstu krājumi:
2013. gada februārī - zinātniski praktiskā konference "Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai"; 
2012. gada februārī - zinātniski praktiskā konference "Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija";
Līdz 2009. gadam tika organizēta starptautiskās konferences ar zinātnisko rakstu krājumu "Agronomijas vēstis". Šī krājuma izdevumu elektroniskās versijas atrodamas LLU LF Fundamentālās bibliotēkas vietnē.

Datubāzes: AGRIS, CAB Abstracts

Informācija par krājumu tiešsaistē ievietota LLU bibliotēkas mājas lapas sadaļā LLU izdotie krājumi tiešsaistē.