Pārlekt uz galveno saturu

Pamatstudijas

Pamatstudijas

Lauksaimniecība

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Programmas direktore: docente., Dr.agr. Dace Siliņa, tālr. 63005679 un
specializācijas virziena vadītāji:

  • Laukkopība  - Dr.agr. Gunita Bimšteine,
  • Dārzkopība - Dr.agr. Dace Siliņa,
  • Ciltslietu zootehniķis - Dr.agr. Lilija Degola,
  • Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs -  Dr. agr. Dzidra Kreišmane.

LF īstenotās studiju programmas plāni 2021./2022. gadam katram specializācijas virzienam:

 
Studiju programma / Studiju forma Pilna laika  Nepilna laika 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Lauksaimniecība"  IKK42621

Agronoms-laukkopis (1.-4.kurss)

Agronoms-dārzkopis (1.-4.kurss)

Ciltslietu zootehniķis (1.-4.kurss)

Lauksaimniecības uzņēmumu vadītājs (1.-4.kurss)
 

Agronoms-laukkopis (1.-5.kurss)

Agronoms-dārzkopis (1.-5.kurss)

Ciltslietu zootehniķis (1.-5.kurss)

Lauksaimniecības uzņēmumu vadītājs (1.-5.kurss)

Profesionālā bakalaura studiju programma "Lauksaimniecība"
Kvalifikācijas un specializācijas virzieni 
Kvalifikācija Agronoms ar specializāciju laukkopībā ir speciālists, kurš plāno un vada labību, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu un zālaugu produkcijas ražošanu pārtikai, lopbarībai un enerģijai, pielietojot precīzās lauksaimniecības metodes, nodrošina augsnes auglības uzturēšanu un augu aizsardzību, vada sēšanas un stādīšanas darbus, sējumu un stādījumu kopšanu, ražas novākšanu, uzglabāšanu un pārdošanu. Spēj iekārtot saimniecībā demonstrējošus izmēģinājumus. Var strādāt ar agronomiju saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos; valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās un zinātniskajās institūcijās.

Kvalifikācija Agronoms ar specializāciju dārzkopībā ir speciālists dārzkopības nozarē, kurš plāno un vada augļkopības, dārzeņkopības un puķkopības produkcijas ražošanu, pielietojot jaunākās lauksaimnieciskās ražošanas metodes, nodrošina augsnes auglības uzturēšanu un augu aizsardzību. Specializācija iespējama arī apstādījumu veidošanā, segto platību tehnoloģijās, biškopībā, stādu audzēšanā, mazāk izplatīto dārzaugu audzēšanā. Spēj iekārtot saimniecībā demonstrējošus izmēģinājumus. Var strādāt ar agronomiju saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos; valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās un zinātniskajās institūcijās.

Kvalifikācija Ciltslietu zootehniķis ir speciālists, kurš ir kompetents plānot un vadīt lopkopības produkcijas ieguvi un realizāciju, kā arī ciltsdarbu lopkopības uzņēmumā. Organizē lauksaimniecības dzīvnieku un putnu audzēšanu un ēdināšanu labturības prasībām atbilstošos apstākļos. Spēj iekārtot saimniecībā demonstrējošus izmēģinājumus. Var strādāt ar lopkopību saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos, valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās un zinātniskajās institūcijās.

Kvalifikāijas Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs ir speciālists, kurš apguvis lauksaimniecības uzņēmējdarbību un vadību, pārzina laukaugu, dārzaugu, zālaugu un lopkopības produkcijas ražošanu, pārstrādes tehnoloģijas, prot plānot saražotās produkcijas realizāciju, sagatavot un realizēt ar lauksaimniecisko darbību saistītus projektus un veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi. Var vadīt arī daudznozaru lauksaimniecības uzņēmumu, strādāt ar lauksaimniecību saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos, kā arī valsts pārvaldes institūcijās.

Profesionālās izglītības bakalaura studiju programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 6. līmenim atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences.

Studiju laikā studenti iegūs zināšanas: ķīmijā, fizikā, matemātikā, biometrijā, bioloģijā, lauksaimniecības uzņēmējdarbībā un likumdošanā, psiholoģijā, svešvalodās un citos teorētiskajos studiju kursos; par laukaugu, dārzaugu un dzīvnieku šķirņu bioloģiskajām īpatnībām un piemērotību noteiktu produktu ieguvei vai pārstrādei; augu un dzīvnieku audzēšanas un kopšanas paņēmienu lietošanā; pielietotās tehnoloģijas ekonomiskā izdevīguma novērtēšanai.

Pēc sekmīgas programmas apguves, absolventi pratīs: strādāt patstāvīgi un radoši; pašizglītoties; izmantot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; novērtēt ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas nozīmi un tās vienotību ar vidi; patstāvīgi apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas konkrētā specializācijas virzienā; ievērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus lauksaimniecības produkcijas ražošanā; noformēt dokumentus atbilstoši prasībām, kas noteiktas lietvedības normatīvajos aktos; strādāt ar speciālajām datorprogrammām; apkopot, sistematizēt un analizēt datus; izmantot lauksaimniecības nozarē atbilstošu speciālo literatūru svešvalodās.

Jaunie lauksaimniecības speciālisti būs kompetenti: organizēt lauksaimniecisko ražošanu, orientēties ar lauksaimniecības nozari saistītajos normatīvajos aktos; novērtēt nozares riska faktorus un konkurētspēju; izstrādāt lauksaimniecības nozares ilgtspējīgas attīstības stratēģiju; orientēties ES Kopējās lauksaimniecības politikā un atbalsta iespējās, izstrādāt pieteikumus Eiropas Savienības un valsts atbalsta maksājumu saņemšanai un projektu pieteikumus investīciju piesaistei uzņēmumā; personīgi ievērot darba drošības noteikumus un sistemātiski organizēt attiecīgās apmācības vai pārbaudes pakļautajam personālam, turpināt studijas maģistrantūrā.